موسیقی REACH

ما در حال رسیدن هستیم ، ما موسیقی می سازیم!

در تاریخ 2 ژوئیه ، ما برای ساخت موسیقی ، آواز و رقص ، و جشن رنگ جوانان ، دور هم جمع شدیم.

رنگ جوانی 1

رنگ جوانی 2

رنگ جوانی 3

رنگ جوانی 4

رنگ جوانی 5

رنگ جوانی 6