សូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្លក, រូបភាព។ នេះគឺជាប្រកាសដំបូងរបស់អ្នក។ កែសម្រួលឬលុបវា, បន្ទាប់មកចាប់ផ្តើមសរសេរ!