កាលវិភាគ

ការរុករកការរុករក

ការរុករកទិដ្ឋភាពព្រឹត្តការណ៍

សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ

ប្រតិទិនព្រឹត្តិការណ៍

M ច័ន្ទ

T

W ពុធ

T ព្រ

F សុក្រ

S សៅរ៍

S ស៊ុន

ព្រឹត្តិការណ៍ ១,

ព្រឹត្តិការណ៍ ០,

ព្រឹត្តិការណ៍ ១,

ព្រឹត្តិការណ៍ ០,

ព្រឹត្តិការណ៍ ០,

ព្រឹត្តិការណ៍ ០,

ព្រឹត្តិការណ៍ ០,

ព្រឹត្តិការណ៍ ០,

- កើតឡើង

សិល្បៈទស្សនីយភាព (ស្នាដៃ) - ក្រុមអេ ១

- កើតឡើង

PPD (ការអភិវឌ្ Personal ផ្ទាល់ខ្លួននិងវិជ្ជាជីវៈ) - ក្រុមខ ១

ព្រឹត្តិការណ៍ ០,

- កើតឡើង

PPD (ការអភិវឌ្ Personal ផ្ទាល់ខ្លួននិងវិជ្ជាជីវៈ) - ក្រុម A1

- កើតឡើង

សិល្បៈសារព័ត៌មាន (មជ្ឈមណ្ឌលមេឌា) - ក្រុមអេ ២

ព្រឹត្តិការណ៍ ០,

ព្រឹត្តិការណ៍ ០,

- កើតឡើង

សិល្បៈទស្សនីយភាព (ស្នាដៃ) - ក្រុមខ ១

- កើតឡើង

PPD (ការអភិវឌ្ Personal ផ្ទាល់ខ្លួននិងវិជ្ជាជីវៈ) - ក្រុម A1

ព្រឹត្តិការណ៍ ០,

- កើតឡើង

សិល្បៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ (មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន) - ក្រុមខ ២

ព្រឹត្តិការណ៍ ០,

ព្រឹត្តិការណ៍ ០,

ព្រឹត្តិការណ៍ ០,

- កើតឡើង

PPD (ការអភិវឌ្ Personal ផ្ទាល់ខ្លួននិងវិជ្ជាជីវៈ) - ក្រុមខ ១

- កើតឡើង

សិល្បៈទស្សនីយភាព (ស្នាដៃ) - ក្រុមអេ ១

ព្រឹត្តិការណ៍ ០,

- កើតឡើង

សិល្បៈទស្សនីយភាព (ស្នាដៃ) - ក្រុមខ ១

ព្រឹត្តិការណ៍ ០,

- កើតឡើង

PPD (ការអភិវឌ្ Personal ផ្ទាល់ខ្លួននិងវិជ្ជាជីវៈ) - ក្រុមខ ១

ព្រឹត្តិការណ៍ ០,

- កើតឡើង

សិល្បៈទស្សនីយភាព (ស្នាដៃ) - ក្រុមខ ១

ព្រឹត្តិការណ៍ ០,

- កើតឡើង

សិល្បៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ (មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន) - ក្រុមខ ២

ព្រឹត្តិការណ៍ ០,

ព្រឹត្តិការណ៍ ០,

ព្រឹត្តិការណ៍ ០,

- កើតឡើង

PPD (ការអភិវឌ្ Personal ផ្ទាល់ខ្លួននិងវិជ្ជាជីវៈ) - ក្រុមខ ១

- កើតឡើង

សិល្បៈទស្សនីយភាព (ស្នាដៃ) - ក្រុមអេ ១

ព្រឹត្តិការណ៍ ០,

- កើតឡើង

សិល្បៈសារព័ត៌មាន (មជ្ឈមណ្ឌលមេឌា) - ក្រុមអេ ២

- កើតឡើង

សិល្បៈទស្សនីយភាព (ស្នាដៃ) - ក្រុមខ ១

ព្រឹត្តិការណ៍ ០,

ព្រឹត្តិការណ៍ ០,

- កើតឡើង

សិល្បៈសារព័ត៌មាន (មជ្ឈមណ្ឌលមេឌា) - ក្រុមអេ ២

- កើតឡើង

សិល្បៈទស្សនីយភាព (ស្នាដៃ) - ក្រុមខ ១

ព្រឹត្តិការណ៍ ០,

- កើតឡើង

សិល្បៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ (មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន) - ក្រុមខ ២

ព្រឹត្តិការណ៍ ០,

ព្រឹត្តិការណ៍ ០,

ព្រឹត្តិការណ៍ ១,

អន្តរកម្ម

អន្តរកម្ម

ព្រឹត្តិការណ៍ ១,

ព្រឹត្តិការណ៍ ០,

ព្រឹត្តិការណ៍ ១,

ព្រឹត្តិការណ៍ ១,

ព្រឹត្តិការណ៍ ០,

ព្រឹត្តិការណ៍ ០,