Miễn phí đăng ký

Tải Sự kiện

Hãy cùng chúng tôi tham gia Step Into It để tìm hiểu và đạt được sự sẵn sàng cho công việc cũng như các kỹ năng sống. Thông qua chương trình giảng dạy mới được phát triển của chúng tôi, bạn sẽ học cách trở thành tài sản hơn là trách nhiệm trong lực lượng lao động. Bạn tìm hiểu về khái niệm bản thân, hình ảnh bạn là ai và các kỹ năng / chiến lược làm thế nào để trở thành một người giao tiếp có năng lực. Nhìn chung, bạn làm việc để phát triển một bạn mạnh mẽ và tích cực!

Chia sẻ câu chuyện này, Chọn đàn của bạn!