Mô tả dự án

Codex cho tương lai (phần gạch, 2012), NGHỆ SĨ: Eduardo Pineda và Joaquin A. Newman